Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden:

Adres: Vlierberg 4, 3755 BS Eemnes
Telefoon: 06 24 93 72 14
Bankrekeningnr: NL48KNAB0257637443 t.a.v. Therapiepraktijk Zijn
Kamer van Koophandel: 65643968
E-mail: Buutplek@gmail.com

Inleiding

1.1 Bedrijfsgegevens

De Buutplek                              Telefoon: 06 24 93 72 14
Vlierberg 4                                 Email: info@de-buutplek.nl
3755 BS, Eemnes                      Kamer van Koophandel: 65 64 39 68

 1.2 Definities

De Buutplek:
Hiermee wordt het bedrijf de Buutplek bedoeld

Ik / mij / mijn / onze:
Hiermee wordt het bedrijf de Buutplek bedoeld

Trainer:
De persoon die de bijscholing geeft

Cursist / deelnemer:
Alle cursisten en deelnemers aan één van de bijscholingen aangeboden door de Buutplek of partner ondernemers/trainers (live en online)
Hieronder vallen ook alle klanten van de ‘winkel’ op de website van de Buutplek, die een aankoop hebben gedaan van losse trainingen, opleidingen of bijscholingen.

Jij / jou / jouw:
Alle cursisten en deelnemers aan één van de bijscholingen aangeboden door de Buutplek of partner ondernemers/trainers (live en online)
Hieronder vallen ook alle klanten van de ‘winkel’ op de website van de Buutplek, die een aankoop hebben gedaan van losse trainingen, opleidingen of bijscholingen.

Partijen
Het bedrijf de Buutplek en de deelnemer beiden.

Cursussen / bijscholing:
Alle online video-producten, online academie, individuele coaching, bijscholingen, workshops (live en/of online)

Offline: live lessen op locatie
Online: online lessen via zoom en via de online academie

Inschrijven / inschrijving:
Alle inschrijvingen die middel een ingevuld formulier op de website of dmv een aankoop in de webwinkel zijn gedaan voor een cursus.

Partners:
Trainers die zijn aangesloten bij de Buutplek om daar hun eigen bijscholing aan te bieden

 

Algemeen

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, door de Buutplek aangeboden, bijscholingen

2.2
Wanneer één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.3
Deze algemene voorwaarden gelden voor de bijscholingen gegeven door de Buutplek. Voor bijscholingen van partners gelden hun eigen algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op hun eigen site, en op de pagina van de desbetreffende bijscholing van de Buutplek.

 

Kwaliteit en uitvoering

3.1
Aan alle cursussen en producten van de Buutplek kunnen zowel particulieren als ondernemers deelnemen. De Buutplek richt zich op Kind- en Jeugdprofessionals, dus de bijscholingen zijn voor deze doelgroep ontwikkeld.

3.2
Voor het inschrijven voor een bijscholing dien je bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer). De Buutplek zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan en in lijn met de privacy verklaring.
De privacy verklaring is te vinden op de website: www.de-buutplek.nl in de footer van de homepage. Zie ook artikel 12 van deze Algemene voorwaarden
Met jouw inschrijving stem je in dat jouw persoonsgegevens op de beschreven wijze worden verwerkt.

3.3
Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met de betalingsvoorwaarden, zie hiervoor verder het artikel (4) Prijzen en betaling in deze Algemene voorwaarde.

3.4
Zodra een inschrijving door de Buutplek is ontvangen en aan de deelnemer per e-mail is bevestigd, dan komt er een overeenkomst tot stand. De inschrijving is dan definitief.

3.5
Inschrijvingen dienen direct via de website betaald te worden. Dit kan eventueel in termijnen.

3.6
Individuele Coachingsgesprekken kunnen maximaal 24 uur van te voren afgezegd worden. Er kan dan kosteloos een nieuwe afspraak gemaakt worden.

3.7
Na totstandkoming van de overeenkomst is de wettelijke bedenktijd van veertien dagen van toepassing. Uitzondering hierop zijn de bijscholingen die via de online academie beschikbaar zijn. Bij aankoop van een online bijscholing of video, doet de koper afstand van hun wettelijke bedenktijd. Hierover wordt u tijdens de aankoop geïnformeerd.

3.8
Indien de deelnemer de overeenkomst ontbindt na de bedenktijd van veertien dagen, doch uiterlijk vier weken voor de start van de bijscholing, dan is de deelnemer betaling van het inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld bedraagt 25% van het totale bedrag van de bijscholing.

3.9
Indien de deelnemer de overeenkomst ontbindt in de periode vanaf vier weken tot één week voor aanvang van de bijscholing, dan is de deelnemer een betaling van 50% van het bedrag van de bijscholing verschuldigd.

3.10
Indien de deelnemer de overeenkomst ontbindt binnen één week voor de start van de bijscholing, dan is de deelnemer het volledige  bedrag van de bijscholing verschuldigd.

3.11
Indien de deelnemer de bijscholing af wenst te breken nadat de bijscholing reeds van start is gegaan, dan is de deelnemer het volledige bedrag van de bijscholing verschuldigd.

3.12
De Buutplek (de zijn partners) heb het recht om de bijscholingen te annuleren bij te weinig aanmeldingen of bij onvoorziene omstandigheden. De deelnemer heeft in dat geval recht op restitutie van de betreffende bijscholing.

3.13
Tevens heeft de Buutplek het recht om bij te weinig aanmeldingen of bij onvoorziene omstandigheden de Offline lessen te verplaatsen naar een andere datum of aan te passen naar Online lessen. Alle deelnemers worden hiervan tijdig, doch uiterlijk een dag van te voren, op de hoogte gebracht. Indien de datum en/of locatie van een cursus tijdig wordt aangepast, dan geeft dit de deelnemers geen recht op restitutie.

Bijscholingen

3.14
Maximaal twee dagen voor de aanvang van de bijscholing ontvangt de deelnemer via e-mail alle praktische informatie:
de begin- en eindtijd van de bijscholing
de data waarop de bijscholing gegeven wordt
parkeermogelijkheden
benodigde spullen om mee te nemen
Zoom-link en wachtwoord

Deelname en gedrag

3.15
Alle bijscholingen aangeboden door de Buutplek hebben in belangrijke mate te maken met ontplooiingsprocessen, zodat de deelnemer op het werk en privé beter kan functioneren. In alle bijscholingen deelt de trainer zijn kennis, ervaing en technieken op jouw als deelnemer te helpen je doelen te bereiken. Naast het volgen van de bijscholing moet de deelnemer zelf voldoende tijd reserveren voor de (thuis)opdrachten en om te oefenen met de aangeleerde technieken. De buutplek kan niet garanderen de deelnemer alleen door het volgen van de bijscholing zijn doelen zal bereiken, maar uiteraard zal de trainer zich inspannen om de deelnemer alle handvatten te geven om zijn persoonlijke ontplooiingsproces te doorlopen en naar verwachting af te ronden.

3.16
Deelnemers dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de trainer.

3.17
De Buutplek heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de locatie en/of de bijscholing te weigeren

3.18
De Buutplek is bevoegd om personen, die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen, houden, dan wel anderszins wangedrag tonen, van de locatie te (laten) verwijderen.

3.19
De Buutplek is bevoegd personen, die wegens wangedrag uit de bijscholing verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de bijscholing te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

 

Prijzen en betaling

4.1
De prijzen van alle bijscholingen van de Buutplek staan genoemd op de website www.de-buutplek.nl. Onze bijscholingen zijn momenteel nog niet vrijgesteld van BTW.

4.2
De Buutplek kan niet aan prijzen en aanbiedingen worden gehouden, indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3
Bij aanmelding voor een deelnemer via het online formulier dient het inschrijfgeld binnen een week te worden voldaan op rekeningnummer NL48KNAB0257637443 ter name van Therapiepraktijk Zijn onder vermelding van de naam van de deelnemer.

4.4
Indien de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden mogelijkheid tot betaling van verschuldigde bedragen in termijnen, dan dienen die termijnen tijdig aan de Buutplek te worden voldaan. Indien de deelnemer in gebreke blijft met tijdige betaling van één van de termijnen, dan is de deelnemer in gebreken en zal het restant van het verschuldigde bedrag van de bijscholing ineens opeisbaar zijn.

4.5
Bij aankoop van een bijscholing via de winkel op de website wordt deze direct via iDeal of bankoverschrijving betaald. Bij sommige bijscholingen is het mogelijk om te kiezen voor betaling in termijnen, waarbij de termijnen tijdig moeten worden voldaan. De eerste termijn moet direct bij aankoop worden voldaan via de website (iDeal of bankoverschrijving). Indien de deelnemer in gebreke blijft met tijdige betaling van één van de termijnen, dan is de deelnemer in gebreke en zal het restant van het verschuldigde bedrag van de desbetreffende bijscholing ineens opeisbaar zijn.

4.6
Indien de deelnemer niet tijdig betaalt zal de deelnemer geacht worden in verzuim te zijn, zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan de Buutplek over de verschuldigde bedragen rente ad 1% per maand of een gedeelte ervan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

4.7
De Buutplek is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling zijn veroorzaakt te vorderen. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 euro.

4.8
De Buutplek is bevoegd om in geval van niet-betaling de deelnemer van verdere bijscholingen uit te sluiten en de toegang te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de deelnemer om het volledige inschrijfgeld van de training te voldoen onverlet.

4.9
Eventuele (vroeg-boek)kortingen zijn gebonden aan een specifieke bijscholingen. De korting vervalt indien de bijscholing wordt verplaatst door de Buutplek.

 

Intellectueel eigendom

5.1
Alle teksten, bijscholing materialen, gepubliceerde artikelen, e-books, freebies, video’s, online bijscholingen en live bijscholingen zijn in het bezit (auteursrecht en de intellectueel eigendomsrechten) van de Buutplek of de partners. Dit geldt voor alles dat tijdens, voor en na de bijscholingen aan de deelnemers ter beschikking wordt gesteld, maar zonder uitzondering ook voor al deze zaken op de website www.de-butplek.nl en in de online academie www.de-buutplek.nl/inloggen. Tijdens de bijscholingen en toegang tot de online leeromgeving mag de deelnemer van deze materialen gebruik maken.

5.2
De deelnemer mag al het door de Buutplek vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk, alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Buutplek niet toegestaan om:
Onderwijsmateriaal of enig ander werk, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins.
Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

5.3
Het is niet toegestaan om de opgedane kennis tijdens 1 van de bijscholingen van de Buutplek te verkopen of op te nemen in een eigen (online) bijscholing, tenzij de Buutplek hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

5.4
Tijdens live en online lessen is het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera’s, enzovoorts) is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Buutplek of de desbetreffende trainer. Deze toestemming kan zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden ingetrokken en zal altijd (achteraf) schriftelijk bevestigd worden. Het is tevens niet toegestaan om online lessen op enigerlei manier op te nemen of op te slaan op digitale dragers of computers.

 

Materialen, licenties en accreditaties

6.1
Alle online bijscholingen zijn toegankelijk voor deelnemers voor zolang als in de bijscholingsgegevens zijn opgenomen. M.b.t. de losse video’s en materiaal in de winkel op www.de-buutplek.nl, welke als aanvulling op de bijscholingen gekocht kunnen worden streeft de Buutplek ernaar om deze levenslang online toegankelijk te houden. Echter kunnen we dit niet garanderen. Indien er veranderingen plaats vinden, dan zullen we alle leden 3 (drie) maanden van te voren per e-mail informeren over de veranderingen. Dit bericht zal altijd verstuurt worden naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

 

Aansprakelijkheid

7.1
De deelnemer is gehouden om zelf te (doen) onderzoeken of de deelnemer de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de bijscholing te volgen. De Buutplek is generlei aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De deelnemer vrijwaart de Buutplek en partners voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.

7.2
De Buutplek is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan de bijscholing.

7.3
De Buutplek accepteert aansprakelijkheid tegenover de deelnemer voor ontstane schade als gevolg van een aan de Buutplek toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of een onrechtmatige daad, maar slechts indien die door de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en deze tot uitkering overgaat. 7.4
De buutplek aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer of andere meegebrachte materialen gedurende de training of anderszins verblijf in de lokalen of ruimtes ingehuurd door de Buutplek.

 

Overmacht

8.1
Naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Buutplek geen invloed kan uitoefenen en waardoor de Buutplek niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.

8.2
Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voorafgaand aan de werkzaamheden de Buutplek of partners onverhoopt niet beschikbaar zijn ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

8.3
In geval van overmacht stelt de Buutplek alles in het werk om de bijscholing op een ander tijdstip doorgang te laten vinden. Indien het de Buutplek niet lukt om een bijscholing binnen een redelijke termijn opnieuw te plannen, geeft dit de deelnemer het recht om zijn of haar bijscholing te annuleren. Onder een redelijke termijn wordt in ieder geval een periode van vier weken verstaan.

8.4
Bij annulering, op grond van punt 10.3 van deze voorwaarden, is de Buutplek niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden, die hieruit kan voortvloeien voor de cursist.

 

Klachten

9.1
Voor klachten zie de klachten pagina, bij deze alsmede voorwaarden voor de instructies m.b.t. het indienen van een klacht.

 

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1
De Buutplek neem de privacy van de deelnemers en cliënten serieus en we gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. De Buutplek houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom, verwijzen we je naar de Privacy Verklaring op mijn website, onder contact. Je kunt deze ook opvragen via e-mail: info@de-buutplek.nl

 

Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

11.1
Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website van de Buutplek: www.de-buutplek.nl (in de Footer van de home page)

11.2
Van Toepassing is steeds de laatst geplaatste versie, zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met De Buutplek.

 

Toepasselijk recht en geschillen

12.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Buutplek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2
De rechter in de vestigingsplaats van De Buutplek (Eemnes of Heteren) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Buutplek het recht het geschil voor de leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3
Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Vastgesteld te Heteren op 20-december 2021